25. svi 2012.

H. E. Jiri Dienstbier: PREDSTAVKA / PETITION
H. E. Jiri Dienstbier
UN Special Rapporteur for Human Rights
PETITION


NJ. E. Jiri Dienstbier
Posebni izvjestitelj UN za ljudska prava

 PREDSTAVKA

Bošnjačka nacionalna manjina je druga po brojnosti manjina u Hrvatskoj (47.000, Popis stanovništva 1991.). Ustavni i zakonski status manjine nije riješen, što stvara mnoge probleme. Problem je izveden iz vladajućeg, neslužbenog stava u Hrvatskoj da su autohtone samo one "stare" manjine koje su ustanovljene prije 1. prosinca 1918. (prije stvaranja Jugoslavije). To stavlja Bošnjake u grupu "novih" manjina koje bi trebale čekati da se etabliraju. To je pogrešno s najmanje tri aspekta. Prvo, Hrvatska nije bila suverena prije stvaranja Jugoslavije. Drugo, Bošnjaci su živjeli u Hrvatskoj prije stvaranja Jugoslavije (od 1878) i prije (1493-1715). Konačno i najvažnije, mnoge europske zemlje prestale su praviti razliku između "starih" i "novih" manjina jer su potonje veće i važnije za odnose i socijalnu stabilnost u zemlji. Time se također dokinula dugotrajna diskriminacija među različitim manjinama. Međutim, diskriminacija "novih" manjina, posebno Bošnjaka je samo izgovor za pogoršavanje odnosa sa susjedima (Slovenija i Bosna). Nakon što je Hrvatska stekla nezavisnost, Bošnjaci, kao konstitutivni element bivše jugoslavenske Federacije izgubili su taj status, a nisu bili priznati kao autohtona manjina. To je rezultiralo drastičnom redukcijom ranijih prava do oblika nepostojeće i neidentificirane skupine.
1. Za razliku od drugih malobrojnijih manjina u Hrvatskoj (Talijani, Mađari, Ukrajinci, Austrijanci, Nijemci), Bošnjaci ne uživaju pravo na stalnog zastupnika u Zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora. Zakon o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske i Zakon o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske propustili su regulirati to pravo. Zbog toga, naša je Stranka podnijela Zahtjev za ocjenu ustavnosti navedenih zakona Ustavnom sudu, i to dva puta (septembar 1995. i mart 1998.) na koje, dosada, nije primila odgovor. U prosincu 1997., promijenjena je Preambula Ustava koja je propustila nabrojiti bošnjačku manjinu među autohtonim manjinama. To je proizvelo psihološki učinak kroz administrativno negiranje prirodnog prava na slobodnu i otvorenu upotrebu nacionalnog imena (Bošnjak) i jezika (bosanski). Na primjer, novorođena djeca ne mogu se upisati u općinske knjige kao Bošnjaci ili se ljudima uskraćuje pravo na Domovnicu.
2. Neriješen ustavni i zakonski status manjine izravno proizvodi sljedeća kršenja ljudskih prava.
a) Bošnjacima koji žive u graničnim općinama s Bosnom (Karlovačka i Sisačko-moslavačka županija) i dalje se uskraćuju temeljni dokumenti (Domovnica). Riječ je o ljudima koji žive u, nakon što su ih Srbi napustili poslije "Oluje", većinskim Bošnjacima naseljenim selima u općinama Slunj, Cetingrad, Topusko, Vojnić, Dvor i Gvozd, koje graniče s bosanskim Unsko-sanskim kantonom. Nakon što su bili prognani od srpskih paravojnih snaga, zajedno s Hrvatima, pobjegli su na područje Unsko-sanskog kantona 1991. Tamo su se pridružili Armiji BiH i vratili se u svoja sela za vrijeme "Oluje" ili neposredno nakon. Svi imaju stare hrvatske dokumente i po automatizmu imaju pravo na hrvatsko državljanstvo. Nakon što su ispunili potrebnu proceduru i podnijeli zahtjeve za Domovnice, bili su odbijeni uz obrazloženje o petogodišnjoj odsutnosti iz zemlje (1991-1996). Nadležno ministarstvo nije i ne želi uzeti u obzir da su bili prisiljeni napustiti zemlju i da nisu bili u mogućnosti zahtijevati dokumente u opkoljenom Unsko-sanskom kantonu u Bosni. Ovaj neriješeni status znači da nema prava na obrazovanje, kredite za obnovu, zapošljavanje, socijalno mirovinsko osiguranje, pa čak ni na slobodno kretanje.
b) Sve nacionalne manjine u Hrvatskoj imaju pristup od jednog sata tjedno na državnoj TV. Riječ je o posebnoj emisiji "Prizma". To znači da je cjelokupna duhovna, kulturna, društvena, stručna, javna i druga kreativnost svih manjina predstavljena samo jednim satom tjedno. Predstavljanjem od manje od 5 minuta tjedno na državnoj TV, svaka je manjina izložena vrlo oštrom obliku kulturnog marginaliziranja kroz medije. Nažalost, slična se situacija prepoznaje i u drugim medijima; čak i onim koje ne kontrolira Vlada. Nema prezentacije knjiga ili časopisa, javnog događaja, osim velikih vjerskih manifestacija, koje organiziraju pojedinci ili asocijacije koje pokriva TV ili ostali mediji.
c) Bošnjaci i ostali muslimani se ne tretiraju ispravno u vojsci, bolnicama i zatvorima u smislu njihovih propisa o prehrani ili vjerskih potreba. To znači da nisu dostupni izdvojeni (bez svinjskog mesa) obroci u Hrvatskoj vojsci, svim bolnicama i zatvorima, unatoč čestim zahtjevima muslimanskih vjerskih lidera. Vrijeme molitve petkom također se ne poštuje u tim institucijama. Nakon potpisivanja važnih sporazuma sa Svetom Stolicom, Hrvatska je propustila regulirati svoje odnose s drugim vjerskim zajednicama, posebno Islamskom koja je pripremila i ponudila Nacrt Sporazuma hrvatskoj Vladi prije više od godinu dana. To se također odnosi na vjeronauku koja je dio državnog obrazovnog sustava. Zbog nedostatka institucionaliziranog prisustva islamskih vjerskih službenika i vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama, mnoga muslimanska djeca pohađaju katoličke satove kako bi izbjegla izdvajanje i moguću izolaciju koje su također povećane periodičnim antiislamskim medijskim kampanjama (slučaj Riječke džamije).
U tijeku pregovora o Sporazumu o posebnim odnosima Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine, Visoki predstavnik međunarodne zajednice Carlos Westendorp poslao je pismo Predsjedniku Tuđmanu, urgirajući da Hrvatska prizna ustavni i zakonski status bošnjačkoj nacionalnoj manjini.
Zahtijevamo amandmane na Preambulu Ustava u smislu nabrajanja Bošnjaka (ne Muslimana) među autohtonim nacionalnim manjinama u Hrvatskoj i poštivanje statusa ustavne manjine kako bi se dokinula permanentna diskriminacija.
Zahtijevamo amandmane na Zakon o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske i Zakon o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u smislu definiranja Posebne izborne jedinice za bošnjačku nacionalnu manjinu koja bi omogućila Bošnjacima da izaberu svog(je) stalnog(e) zastupnika(e) u Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora. Ista se procedura koristi za Talijane, Mađare, Čehe, Slovake, Nijemce, Austrijance i Ukrajince. To se mora obaviti prije sljedećih općih izbora. Konačno, Republika Hrvatska mora prihvatiti i poštivati izvorno ime manjine (Bošnjaci) i njezina jezika (Bosanski), jer je te činjenice priznala potpisivanjem Washingtonskog i Daytonskog sporazuma.
Zahtijevamo hitnu akciju nadležnih hrvatskih ministarstava u smjeru rješavanja svih zakonski utemeljenih zahtjeva za državljanstvom svim Bošnjacima u Hrvatskoj kako bi oni konačno mogli postati jednakopravni građani.
Zahtijevamo od Republike Hrvatske hitno pristupanje pregovorima o konačnom Sporazumu o odnosima sa Islamskom i ostalim vjerskim zajednicama, koristeći prijedlog kojega je ponudilo vodstvo Islamske zajednice.
Apeliramo na Vašu Ekselenciju da posredujete i iskoristite svoj utjecaj kod hrvatskih vlasti kako biste pomogli bošnjačkoj manjini u Hrvatskoj da dosegne jednakopravni status, koji jamče članci 3. i 15. Ustava Republike Hrvatske. Vjerujemo da je akcija u navedenom smjeru optimalna i izvediva u cilju zaštite ljudskih prava bošnjačke nacionalne manjine. Također vjerujemo da će trasirati put ostalim "novim" i obespravljenim manjinama da postignu jednakopravan status u Republici Hrvatskoj.
Ovu Predstavku podržalo je Predsjedništvo Hrvatskog društva prijateljstva s Bosnom i Hercegovinom, na Sjednici održanoj u četvrtak, 11. veljače 1999.

Zagreb, 12. II. 1999.

Politički tajnik SDA Hrvatske:
Faris Nanić
Predsjednik Kulturnog društva Bošnjaka Hrvatske "Preporod":
Ibrahim KajanH. E. Jiri Dienstbier
UN Special Rapporteur for Human Rights
PETITION

Bosniak national minority is the second largest minority in Croatia (47.000, 1991 population census). Constitutional and legal status of the minority is not solved and this creates many problems. Problem is derived from the ruling, unofficial standpoint in Croatia that indigenous are only those "old" minorities that were established before Dec 1, 1918 (i.e. before creation of Yugoslavia). This puts Bosniaks in the group of "new" minorities that would have to wait and be established. This is wrong from at least three aspects. First, Croatia was not sovereign before creation of Yugoslavia. Second, Bosniaks were living in Croatia in the period (since 1878) and before (1493-1715). Finally and most importantly, many European countries ceased to differentiate among "old" and "new" minorities because latter are larger and more important for relations and social stability in the country. This also abolished longstanding discrimination among various minorities. However, discrimination of "new" minorities, especially Bosniaks is only an excuse for deteriorating relations with neighbours (Slovenia and Bosnia). After Croatia gained independence, Bosniaks, as constitutive element of the former Yugoslav Federation lost this status and were not recognised as an indigenous minority. This resulted in drastic reduction of previous rights to a form of a non-existent and non-identified group.
1. Unlike some other less numbered minorities in Croatia (Italians, Hungarians, Ukrainians, Austrians, Germans), Bosniaks do not enjoy right for a permanent representative in the Croatian Parliament House of Representatives. Law of elections for the Croatian Parliament and Law of electoral units for the Croatian Parliament House of Representatives omitted to regulate this right. For that reason, our Party submitted Application for evaluation of concordance with the Constitution of the aforementioned Laws to the Constitutional Court, twice (Sep 95 and Mar 98) and received no reply, so far. In Dec 1997, Constitutional Preamble was amended and omitted Bosniak minority from numbering among indigenous minorities. This produced psychological effect in administrative neglecting of natural rights for free and open use of the ethnic name (Bosniak) and language (Bosnian). For instance, new born babies cannot be registered in municipal books as Bosniaks or people are denied the right for Certification of Citizenship (Domovnica).
2. The unsolved constitutional and legal status of the minority directly produces the following violations of Human Rights.
a) Bosniaks living in bordering n;lunicipalities with Bosnia (Karlovacka county and Sisačko-moslavačka county) are still being denied basic documents (Domovnica). These are people living in, after Serbs have left in the aftermath of "Oluja", mostly Bosniak populated villages in municipalities of Slunj, Cetingrad, Topusko, Vojnic, Dvor and Gvozd, that are neighbouring the Bosnian Una-Sana canton. After having been expelled by the Serb para-militaries, together with Croats, they escaped to Una-Sana canton in 1991. They joined the Bosnian army and return to their villages during "Oluja" or shortly after. They all have old Croatian documents and by automatism have the right to Croatian citizenship. After fulfilling the necessary procedure and applying for Domovnica, they were denied with explanation of 5 year absence from the country (1991-1996). The authorised ministry did not and does not want to take into consideration they had been forced to leave the country and had not been able to apply for documents in the besieged Una-Sana canton in Bosnia.
This unresolved status means no right for education, reconstruction credits, employment, social and pension funds and even free movement.
b) All national minorities in Croatia have an access of an hour a week on the state TV. This is special broadcast "Prizma". This means that whole spiritual, cultural, social, expert, public and other creativity of all minorities are presented with just one hour a week. By presentation of less then 5 minutes weekly on the state TV, each minority is being subjected to a very sharp form of cultural neglecting through media. Unfortunately, similar situation is recognised by other media; even those not controlled by the Government. There is no book or magazine presentation, no public events, except major religious events, organised by individuals or associations that are covered by TV or other media.
c) Bosniaks and other Muslims are not treated properly in the Army, hospitals and prisons in respect to their meal habits or religious needs. This means separate (no pork) meals are not available in the Croatian Army, all hospitals and prisons, despite frequent applications by Muslim religious leaders. Praying (Friday) time is also not respected in these institutions. After signing important agreements with The Holly See, Croatia failed to regulate its relations with other religious communities, especially Islamic that prepared and offered draft Agreement to the Croatian Government more than a year ago. This is also related to religious education that is a part of the state education system. Due to the lack of institutionalised presence of Islamic clerics and teachers in the elementary and secondary schools, many Muslim children attend catholic seminars in order to avoid separation and possible isolation that is also increased by periodic anti-Islamic media campaigns (the case of the Rijeka mosque).
In the course of negotiations for Republic of Croatia -Federation of Bosnia-Herzegovina Special Relations Agreement, International Community High Representative Carlos Westendorp sent a letter to President Tudman, urging Croatia to recognise constitutional and legal status to the Bosniak national minority.
We demand amendments to Constitutional Preamble in terms of listing Bosniaks (not Muslims) among indigenous ethnic minorities in Croatia and respect of the status of constitutional minority in order to abolish permanent discrimination.
We demand amendments in the Law of elections for the Croatian Parliament and Law of electoral units for the Croatian Parliament House of Representatives by defining the Special electoral unit for the Bosniak national minority that would enable Bosniaks to elect their permanent representative(s) in the House of Representatives. The same procedure is used for Italians, Hungarians, Checks, Slovaks, Germans, Austrians, Ukrainians. This has to be done before the next general elections. Finally, the Republic of Croatia has to accept and respect the original name of the minority (Bosniaks) and its language (Bosnian), since it has admitted these facts by signing the Washington and Dayton agreements.
We demand urgent action of the Croatian responsible ministries in direction of resolving all legally based applications for citizenship to all Bosniaks in Croatia so they can finally become equal righted citizens.
We demand from the Republic of Croatia urgent negotiations for a final Agreement on relations with Islamic and other religious communities, using draft proposal offered by the Islamic community leadership.
We appeal to Your Excellency to mediate and use your influence with the Croatian authorities to help Bosniak minority in Croatia in gaining the equal righted status, as guaranteed by the Articles 3. and 15. of the Croatian Constitution. We believe that action in the aforementioned direction is the optimal and feasible in achieving the goal of protection Human Rights of the Bosniak national minority. We also believe this will pave the way for other "new" and deprived minorities to reach equal right status in the Republic of Croatia.
This Petition was endorsed by the Presidency of the Croatian Association of Friendship with Bosnia-Herzegovina, at the Session held on Thursday, Feb 11, 1999.

Political Secretary - SDA of Croatia:
Faris Nanić
President - Bosniak Cultural Association "Preporod":
Ibrahim Kajan

Izvor: BEHAR JOURNAL, 1999., br. 28, str. 3-4

Nema komentara:

Objavi komentar

Kajan: BJE LI PIJETAO

  Ilustracija priče Bje li pijetao iz Studentskog lista, Zagreb,  29. III. 1972 Ibrahim Kajan        BJE LI PIJETAO   Jedva napomena: ...